hírek

Óvodai beíratás 2024.04.22-23.

Tisztelt Szülők!                                                                                                   Ikt.sz.: 34/2024

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket,

a 2024/25. nevelési évre történő ÓVODAI BEIRATKOZÁS menetéről.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (szeptember 1-től) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése az alábbi rendelkezést tartalmazza:

„8. § (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv: területileg illetékes járási hivatal) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

Különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, kérheti az óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést. Ez azt jelenti, hogy a felmentett gyermeket legkésőbb az ötödik életévében be kell íratni az óvodába.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20 § (2) bekezdése alapján a szülő köteles bejelenteni a jegyzőnek, ha az óvodaköteles gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A 2024/2025-ös nevelési évre történő óvodai beiratkozások során az eddigi jól bevált eljárásrendhez hasonlóan, a következőképpen járunk el.

Jelzem, hogy intézményünk, veszprémi Szent Margit Római Katolikus Óvoda NEM KÖRZETES, azaz nem kötelező felvételt biztosító intézmény. Fenntartója a Veszprémi Főegyházmegye Veszprémi Érsekség.

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2024. április 18-ig.

A körzettel nem rendelkező óvoda a hozzá érkező ’Szándéknyilatkozat’-ok alapján folyamatosan készíti el a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. A gyermek felvételéről legkésőbb 2024. május 23-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, illetve az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

Amennyiben gyermekét intézményünkbe, a veszprémi Szent Margit Római Katolikus Óvodába szeretné beíratni, fontos teendők, információk a következők:

  • Szülők beiratkozásra vonatkozó ’Szándéknyilatkozat’- kitöltése – melyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is. A Szándéknyilatkozatot Óvodánk honlapján találják a Dokumentumok fül alatt.                                
  •  A dokumentum letölthető. A ’Szándéknyilatkozat’ eljuttatását, elektronikus úton a gazdasagi@sztmargitovoda.hu e-mail címen, vagy postai úton a 8200 Veszprém Dózsa Gy.u.13. postacímen tehetik meg óvodánk felé. (Elsősorban javasoljuk az e-mailen történő tájékoztatást. Beérkezési határidő: 2024. április 18.)
  • Óvodánk, a szülők által megadott ’Szándéknyilatkozat’-ok alapján elkészíti a beiratkozás időpontjára vonatkozó beosztást, melyről az érintett szülőket haladéktalanul értesíti.
  • A beíratás napjai a következők: 2024. április 22. (hétfő) és 23. (kedd) 8-17 óráig. Ezeken a napokon zajlik majd a beiratkozás. Minden szülő, aki a Szándéknyilatkozatot benyújtotta, az azon lévő elérhetőségeken/elsősorban e-mailen kap majd értesítést arról, hogy pontosan hány órára kell érkeznie gyermekével. Csak azokat a Családokat tudjuk fogadni, akik megjelölt időpontra érkeznek. Biztosítjuk, hogy egyszerre csak 1 család legyen jelen, ezzel is minimalizálva a várakozási időt.
  • A beíratás helyszíne: Szent Margit Római Katolikus Óvoda 8200 Veszprém Dózsa Gy. u. 13. (Tornaterem)
  • Az óvoda épülete a Dózsa György úti és a Kupa utca felőli, oldalsó bejáraton keresztül is megközelíthető.
  • A beíratás napjára a következő dokumentumokkal készüljenek:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (Anyakönyvi kivonat v. Személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ – kártya,

– a szülő (törvényes képviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

   Plébánosi ajánlólevél a felvétel esetén előnyt jelent.

  • Az óvoda vezetősége, a gyermek óvodába történő felvételéről legkésőbb 2024. május 23-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét. A gyermek felvételét követően a gyermeket bejelentjük a KIR személyi nyilvántartásába. (Köznevelési Információs Rendszer)
  • A kiértesített levélben a felvételt nyert gyermekek szülei, további tájékoztatást kapnak majd az első szülői értekezlet tervezett időpontjáról, illetve az óvodakezdés körülményeiről.

Az óvodai beiratkozás kapcsán kérem, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) tájékozódjanak a kiválasztott óvodák beiratkozási rendjéről.   Az óvodák és fenntartóik elérhetőségeit megtalálják a https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/koznevelesi_intezmenykereso menüpontban.

Óvodánk honlapján, illetve Facebook oldalán további friss híreket, aktuális tartalmakat találnak, amelyek segíthetnek az óvodaválasztásban.

Holnapunk: www.sztmovoda.hu

Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/profile.php?id=100075940697668

Nagy szeretettel várjuk gyermekeiket óvodánk közösségébe!

Veszprém, 2024. 02.28.                                   Somogyi Eszter

                                                                               Igazgató                                                         

TOVÁBBI HÍREK

Óvodánk képviselete a Családbarát Expón Kecskeméten

Büszkeség, hogy Kecskeméten a Családbarát Települések Expóján óvodánk is képviselhette városunkat Veszprémet. A Kopp Mária Intézet a Népesedésért a Családokért szervezésében megvalósuló program kiváló lehetőséget biztosított a települések közötti szakmai...

bővebben